Verslag lunchbijeenkomst wethouder Baldewsingh met de GGz-doelgroep

Verslag lunchbijeenkomst wethouder Baldewsingh met de GGz-doelgroep

14 juni van 12.00 – 13.30 uur

in Schlemmer, Lange Houtstraat 17

Aanwezigen:

Organisatie Namen
Gemeente wethouder Baldewsingh
Rob van Kleef
Ankie Pastoors
Lan Nie Tan
Bewonersraad SAC Roel Eren (ondersteuner)
Edgar
Henry
Cliëntenraad Brijder Marcel
Cliëntenraad Palier Thomas
Cliëntenraad Parnassia Volwassenen Hein v.d. Kamp (ondersteuner)
Santa
Cliëntenraad PsyQ Margriet van As
Cliëntenraad REAKT Anneke Heijdra (ondersteuner)
Gerard
Herbie
Ruud
Jongerenraad Jutters Barbara Visser (ondersteuner)
Charlotte
Hanna
St. Kaabassi   Hanna Asoma
Kitty
St. Kompassie Annemiek
Bert
Chris Willem
Henriëtte
Jacqueline
Job
Maurice
Simon
MSS Barbara
Micha

 

 

Inleiding

Jacqueline van den Bos van Kompassie heet alle aanwezigen welkom. Samen vormen zij een brede afvaardiging van de Haagse GGz-doelgroep.

Deze bijeenkomst met wethouder Baldewsingh is een vervolg op een bijeenkomst op 7 december 2012. De wethouder heeft de groep toen opdracht gegeven een notitie te maken aan de hand van een aantal thema’s en vragen:

 

  1. Herstel, ervaringsdeskundigheid en positieve beeldvorming
  2. Ondersteuning en begeleiding

–       Wat is nodig voor ondersteuning ten tijde van herstel in het dagelijks functioneren  naast contacten met de hulpverleners?

–       wonen

–       dagbesteding

–       vrijwilligerswerk

–      Waarom is continue begeleiding van belang?

  1. Criteria voor toegankelijkheid

–           Wat zijn criteria voor plekken die toegankelijk zijn voor de GGz-doelgroep?

 

De groep is tussentijds twee keer bij elkaar geweest ter voorbereiding. Vandaag worden enkele uitkomsten gepresenteerd. De notitie is als bijlage toegevoegd.

 

Ter illustratie van thema 1, herstel en ervaringsdeskundigheid, vertellen Hein van der Kamp en Thomas over stress. Wanneer zij spreken over stress bedoelen zij niet gezonde spanning, maar belemmerende spanning. Een voorbeeld: Van de cliëntenraad Volwassenen van Parnassia zijn vijf mensen uitgenodigd. Zij waren van plan te komen. Door allerlei (huiselijke) omstandigheden zijn twee mensen gekomen. De vraag wordt gesteld:

Mogen we in 2013 in deze samenleving kwetsbaar zijn?”

 

Thomas vertelt hoe een dag er voor hem uit kan zien en wat piekmomenten van spanning zijn. Hij illustreert zijn verhaal met een grafiek. De hoeveelheid spanning die hij ervaart als ongezonde stress is (blijvend) verlaagd nadat hij ziek is geworden. Met andere woorden: de grens is eerder bereikt in de loop van een dag.

 

Inleiding wethouder

De wethouder geeft aan dat in de GGz hard wordt gewerkt. Bepaalde onderdelen zouden meer bekend moeten worden gemaakt. Nodig is taboedoorbreking binnen de GGz. Kan Kompassie hier iets aan doen met gebruik van media?

De wethouder is positief over Kompassie wat betreft het oppakken van de taak als belangenbehartiger GGz. Hij vindt het van belang dat de doelgroep gezamenlijk optrekt vanuit cliëntperspectief. Hij benoemt het belang van andere huisvesting voor Kompassie.

 

De wethouder signaleert dat het aantal IBS-aanvragen stijgt en dat hij steeds dezelfde namen ziet (recidive). Is het verstandig als mensen ‘los gelaten’ worden? De zorgketen vraagt de aandacht de komende tijd, het vangnet organiseren. Hij gaat hier met Rob naar kijken.

 

Enkele opmerkingen die de wethouder meegaf zijn:

–        “Ik wil een samenleving waarin ieder zich thuis voelt”. Het college van de gemeente heeft recent het ‘inclusief beleid’ vastgesteld: iedereen hoort erbij. Van belang is een wij-samenleving in plaats van een individualistische.

–        “Je moet kwetsbaar zijn, anders is er geen weg verder. Tot aan je dood moet je verder met je leven. Je moet het leven niet op slot zetten. Organisaties en gemeente moeten dat ook niet uitstralen. Het streven is de samenleving een niveau hoger te krijgen”.

–        GGz-problematiek zal er altijd zijn.

–        Welzijn en welbevinden zijn belangrijker dan welvaart.

–        Kracht en veerkracht in kwetsbaarheid.

–        Met geld en macht bereik je het niet als het over mensen gaat.

 

De wethouder geeft aan dat hij blij is met de inrichting van de lunchbijeenkomsten om de wethouder zo goed mogelijk te informeren vanuit cliëntperspectief. Hij wil dat deze lunchbijeenkomsten met de GGz-doelgroep twee keer per jaar plaatsvinden.

 

Tot slot: Financieel zijn het moeilijke tijden. In tijden van bezuinigingen moet met minder geld meer worden gedaan.

Thema’s

 

Dagbesteding

Ruud van REAKT:

Eigenlijk is dagactivering een beter woord dan dagbesteding. Bedoeld wordt:

–        niet-vrijblijvend

–        hard werken

–        gericht op weer of blijvend meedoen

 

Begeleiding is daarbij belangrijk. Hierbij is het volgende van belang:

–        geschoold (in het omgaan met mensen met GGz-ziektebeelden)

–        beroepsgeheim

–        meedenken

–        beroepsmatig kunnen overleggen met iemand van SAC of Parnassia.

 

Bij de GGz-doelgroep gaat het niet over gezonde stress, maar over ongezonde stress.

Persoonlijk verhaal: Hij werkte als verpleegkundige, kreeg een burnout, een epilepsie-aanval leidde tot oogbeschadiging, hij kon niet meer terug in zijn oude beroep van verpleegkundige en is bij REAKT terecht gekomen via PsyQ. REAKT is creatief in het bedenken en maken van hulpmiddelen die nodig zijn voor mensen met een (visuele) beperking. Dat beperkt kosten.

 

Soms is behouden van wat je hebt de doelstelling, zoals bij mensen met geheugenproblemen.

 

Een positieve stap: Over veranderingen in het taxivervoer gaat de cliëntenraad van REAKT samen met de  bewonersraad van SAC een brief schrijven.

 

Van de mensen die ondersteuning krijgen van een GGz- hulpverlener geeft 87% aan dat deze steun enigszins tot zeer veel bijdraagt aan het meedoen in de samenleving. Ook hebben veel mensen positieve ervaringen met hun persoonlijk begeleider in het dagactiviteitencentrum (Onderzoek onder 598 leden van het panel ‘Psychisch gezien’, eerste kwartaal 2012).

 

 

Wonen

Door Henry en Roel van SAC.

 

“Je hebt al 17 jaar woonbegeleiding, ben je nu nog niet zelfstandig?”

Begeleiding is als een prothese met behulp waarvan anderen zelfstandig kunnen worden. Na 17 jaar kan iemand met een onderbeenamputatie zijn prothese niet weg doen. Na zoveel jaren is deze nog steeds nodig om in balans te blijven. Wanneer ik geen begeleiding krijg, dan raak ik uit balans.

 

“Is de begeleiding voor iedereen hetzelfde?”

Nee, er zijn verschillen in tijdstip, inhoud, plaats, duur en frequentie. Balans is van belang. De begeleider overziet het geheel aan levensgebieden en heeft een signaalfunctie.

Spuien doe je tegen hulpverleners, aan wie je niet hoeft te vragen hoe het met ze gaat (anders dan wederkerigheid bij vrienden).

 

“Wat komt aan de orde bij woonbegeleiding?”

Alle levensgebieden in samenhang: Wonen, hypotheek, financiën, buren, groepsgenoten, werk/vrijwilligerswerk, vrije tijd en dagbesteding, alcohol- en drugsgebruik, roken, sport, intimiteit en seksualiteit en het coördineren van de hulp.

 

Een half uur begeleiding in de drie weken voorkomt veelvuldig en langdurig gebruik maken van de GGz.

 

Wanneer je geen prothese biedt, kan je een stijging van het aantal IBS-en verwachten.

 

 

Criteria toegankelijkheid plekken voor de doelgroep

Door Barbara en Micha van MSS

 

Welzijn mist kennis over doelgroep en problematiek. Met de doelgroep wordt bedoeld mensen met verhoogde kwetsbaarheid en een verhoogd stressniveau.

 

Het begin is belangrijk:

–        ontvangst door gastvrouw

–        ondersteuning

–        mogen zijn wie je bent

–        prikkelarm.

 

Welzijn is niet bekend met de doelgroep en de doelgroep is niet bekend met welzijn.

 

Reactie wethouder

Het is aangekomen.

Alle instellingen zouden toegankelijk moeten zijn.

De vraag naar iemand die je tijdelijk de weg wijst komt vaak terug, maar hier kan niet altijd aan worden voldaan.

Wonen is goed op orde, hierover is men redelijk tevreden.

 

Deze bijeenkomst stonden veel thema’s op het programma. In een volgende bijeenkomst worden bij voorkeur één tot twee thema’s besproken. Het volgende thema wordt: De noodzaak voor kwetsbare burgers uit de Ggz-doelgroep om continu terug te kunnen vallen op ondersteuning en begeleiding als het nodig is.

 

Simon komt met een voorbeeld: Soms is het beter de afspraken binnen een rechterlijke machtiging (RM) uit te breiden. Via een RM heeft de rechter wel bepaald dat medicatie dient te worden gegeven, maar niet voor een depot gekozen. Als iemand medicatie weigert, kan hij op straat belanden en brengt dit behalve persoonlijke negatieve gevolgen voor betrokkene en omgeving ook hogere kosten met zich mee.

 

De cliëntenraad Jutters bieden een flyer en tekst aan met de kop “Wat vinden jongeren en hun ouders belangrijk?”

 

Afspraken

De wethouder reageert voor de zomer op de notitie naar Kompassie.

In november plant de beleidsmedewerker een volgende bijeenkomst van wethouder en Ggz-doelgroep. Voorafgaand hieraan wordt een voorbereidingsbijeenkomst in Drieluik, Kepplerstraat 59-63 georganiseerd op maandag 9 september van 13.00 tot 15.00 uur.

Het volgende thema wordt: De noodzaak voor kwetsbare burgers uit de Ggz-doelgroep om continue terug te kunnen vallen op ondersteuning en begeleiding als het nodig is.

 

 

 

Geplaatst op vrijdag 28 juni 2013 in Algemeen.

Deel dit bericht