Week van de Psychiatrie naar Zelfregie 2016 – Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen – 29 maart t/m 2 april 2016

Veel mensen leiden vanwege een psychische kwetsbaarheid een gemarginaliseerd bestaan. Vooralsnog is er allesbehalve sprake van een inclusieve samenleving. De huidige ontwikkelingen in de samenleving en de zorg lijken het soms eerder moeilijker te maken om mee te doen dan dat deze nieuwe kansen bieden.

Eén van de symptomen hiervan is de verwarde personen-discussie. De ontmanteling van de verzorgingsstaat, de bezuinigingen in de zorg, de overhevelingen (in combinatie met bezuinigingen) hebben het leven van veel mensen eerder meer een jungle-achtig karakter gegeven, dan betekenisvolle ankerpunten om het idee te hebben dat de wereld ook van hen is.

De verwarring is groot.

Wat te doen? Wat zijn inspirerende ontwikkelingsrichtingen voor mensen om meer grip op hun eigen leven te kunnen krijgen en net als ieder ander te kunnen participeren? Wat kunnen we samen doen om er voor te zorgen dat de wereld echt van iedereen is? Welke knelpunten kunnen worden weggenomen, welke denkpatronen doorbroken, welke samenwerkings-, samenlevingsvormen ontwikkeld?

De Week van de Psychiatrie naar Zelfregie 2016 staat in het teken van deze erkenning.

Actuele thema’s waarbij aangehaakt kan worden:

  • VN-Verdrag voor mensen met een beperking – de samenleving aanpassen aan de burgers, i.p.v. andersom
  • Verwarde personendiscussie – wellicht is de wijze waarop we de samenleving hebben ingericht, het zorgstelsel, het grootste probleem en niet de individuele burger die even niet weet waar hij het zoeken moet.
  • Gemeentes hebben wel verantwoordelijkheden overgedragen gekregen ten aanzien van kwetsbare burgers, maar vooralsnog komen zij nog niet echt toe aan het creëren van een inclusieve samenleving. Wat kunnen zij doen om er aan bij te dragen dat iedereen kan participeren? Wordt de onafhankelijk cliëntenondersteuning bijvoorbeeld adequaat vormgegeven?
  • Nieuwe gezondheidsdefinitie – De veerkracht om uitdagingen op meerdere levensterreinen het hoofd te bieden. Wat is hier voor nodig?
  • De rol van burger-/cliënteninitiatieven. Wat kunnen we samen doen? Wat zijn de inspirerende voorbeelden?
  • Etc.

De landelijke Werkgroep Week van de Psychiatrie denkt graag mee! Mail naar s.makkink@platformggz.nl

Meldt uw activiteiten bij de Landelijke Werkgroep, wij plaatsen het op de site!

http://www.weekvandepsychiatrie.nl/index.html (evt. F5 indrukken om te refreshen)

Veel succes.