Kamer neemt motie aan over landelijk netwerk zelfregiecentra

Een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden is een stap dichterbij! De Tweede Kamer heeft unaniem voor de motie Mohammed Mohandis c.s. gestemd over een concrete aanpak om stapsgewijs tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten te komen.

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel zijn wij trots op de inspanningen van alle leden en betrokkenen, in het bijzonder extra dank aan MIND. Mede hierdoor hebben we in de Tweede Kamer medestanders gevonden om zelfregie en herstel voor nog meer mensen laagdrempelig mogelijk te maken!

Deze erkenning geeft een impuls aan onze gezamenlijke ambitie dat alle inwoners laagdrempelig en dicht bij huis in de eigen omgeving aan herstel kunnen werken.

De Kamer is van mening dat het huidige aanbod laagdrempelige steunpunten in Nederland zoals zelfregie- en herstelorganisaties moet uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk, conform de doelen uit het IZA. Met de motie verzoekt de regering de Kamer vóór de begrotingsbehandeling voor 2024 een concrete aanpak te sturen van de stappen richting een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten, het tijdspad en de financiering.

Meer informatie

Wachttijdondersteuning: In gesprek met Justin en Hanneke

Kompassie biedt sinds januari 2020 wachttijdondersteuning. De redactie ging in gesprek met Hanneke Buisman Keverling en Justin Flipsen die de wachttijdondersteuning coördineren. Justin werkt sinds drie jaar bij Kompassie en is begonnen als vrijwilliger belangenbehartiging. Daarna is hij doorgegroeid als coördinator van de wachttijdondersteuning. Hanneke werkt sinds januari 2022 bij Kompassie. Zij heeft hiervoor 11 jaar gewerkt in de psychiatrie.

Waarom wachttijdondersteuning?

Op de vraag waarom wachttijdondersteuning ontwikkeld is, reageert Justin bevlogen: “Ik zie dat wachttijden schade aanrichten. Mensen komen stil te staan tijdens de wachttijd. Ze wachten vaak letterlijk op de behandeling maar het leven gaat ondertussen door. Mensen gaan achteruit en ook dat moet na de wachttijd worden opgelost. Als je iemand direct van hulp voorziet kan veel schade voorkomen worden. Wij hopen dat daardoor ook de behandeling korter wordt en dat mensen weer sneller kunnen meedoen in het normale leven.”

Hoe ziet de wachttijdondersteuning eruit?

Hanneke: “Wachttijdondersteuning is heel laagdrempelig en wordt geboden door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zo’n 80% van de begeleiding is het bieden van een luisterend oor en 20% is praktisch, bijvoorbeeld hulp bij de aanvraag van een uitkering of toeslag. In het begin is de begeleiding vaak wekelijks, later bouwen we af zodat het overeenkomt met de frequentie die bij een behandeling gebruikelijk is. Er is geen maximum aantal afspraken. Als iemand wordt aangemeld kunnen we vaak al in dezelfde week starten.”

De ervaringsdeskundige vrijwilligers

Hanneke vertelt: “De begeleiding wordt geboden door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Een mooie mix van ondersteuners met verschillende achtergronden, zowel qua leeftijd als ervaring. Bij de aanmelding kijken we naar een goede match. Iedereen brengt eigen ervaring mee, bijvoorbeeld met trauma, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD of schizofrenie. De vrijwilligers krijgen ‘coaching on the job’ aangevuld met deskundigheidsbevordering en intervisie.”

Justin vult aan: “Ik heb veel respect voor de vrijwilligers. Je moet de juiste rol pakken en je moet naast iemand kunnen staan die het zwaar heeft.”

Wat is de kracht van wachttijdondersteuning?

Justin: “Het lotgenotencontact, echt naast iemand staan, is heel belangrijk. Bezoekers kunnen daarnaast het emmertje legen op een plek waar het veilig is, bij iemand die niet schrikt en vaak soortgelijke dingen heeft meegemaakt. Dat laatste helpt vaak ook om te relativeren. Onze ondersteuners zijn geen hulpverlener maar hoopverlener. Tot slot zijn ook de praktische zaken belangrijk. Er zijn bijvoorbeeld bezoekers die net hun inkomsten zijn verloren en een grote kans maken op schulden. Als die bezoeker binnen een week een afspraak krijgt en de ondersteuner helpt met het aanvragen van een uitkering of toeslag, dan voorkom je veel problemen.”

Wat betekent het voor cliënten?

Justin: “We zien terug dat bezoekers er niet alleen voor staan, ze doen het echt samen. Bezoekers krijgen soms ook steun van familie maar we zien ook vaak dat relaties met familie onder druk komen te staan, omdat het vaak over negatieve dingen gaat. Daarom is het zo fijn dat bezoekers juist bij de vrijwilligers hun verhaal kwijt kunnen. We zien dat het bezoekers helpt: 80% van de bezoekers voelt zich na minimaal 5 gesprekken beter. We onderzoeken dit samen met de bezoeker via een vragenlijst met de verschillende leefgebieden.”

Wat betekent het voor de huisarts?

Hanneke: “Wij hopen dat onze bezoekers minder hoeven te leunen op de huisartsenzorg. Onze bezoekers komen vaak voor een luisterend oor en de huisarts kan zich concentreren op de huisartsenzorg.”

Wat betekent het voor de behandelaar en de POH-GGZ?

Hanneke: “Bezoekers gaan beter voorbereid de behandeling in. De verwachtingen zijn reëler. Vooraf denken bezoekers vaak: ‘ik krijg nu behandeling, ik word genezen.’ En dat is natuurlijk niet zo. In therapie moet je vaak keihard aan de bak. Mensen die zelf die ervaring hebben kunnen dat veel beter overbrengen dan een professional.

We zien een goede samenwerking met de POH-GGZ. We vullen elkaar aan. Bij ons komen bezoekers wekelijks en zijn er voor het luisterend oor en de praktische ondersteuning. Als POH kun je dan bijvoorbeeld eens per maand contact hebben.”


Aanmelding of informatie

Meer weten? Of juist aanmelden? Mail justin@kompassie.nl of bel naar (070) 427 32 40 en vraag naar Justin. Wij hanteren het principe geen punt maar een komma. Sluit de wachttijdondersteuning niet aan, dan begeleiden zij iemand altijd toe naar andere passende hulp en koppelen we dit terug naar de verwijzer.

Tweede Kamer over GGZ en zelfregiecentra

Op woensdag 19 april sprak de Tweede Kamer tijdens een commissiedebat over de GGZ met minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen. Zelfregiecentra en de inzet van ervaringsdeskundigen is uitgebreid aan bod gekomen: laagdrempelige hulp, landelijke dekking, als antwoord op arbeidsmarktproblematiek, de inzet van digitale middelen en de noodzaak van samenwerking over de domeinen heen: met de huisarts, het sociaal domein en de GGZ.

Tijdens het debat werd niet alleen collega-organisatie Vriendendiensten in Deventer als goed voorbeeld uitgelicht, maar ook Kompassie als zelfregiecentrum en de Mentale Agenda als digitaal hulpmiddel. Hieronder bespreken we een aantal punten die aan de orde zijn gekomen.

Inbreng Kamerleden

De Vaste Commissie voor VWS debatteerde met minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen over de GGZ. Onder meer Jacqueline van de Hil (VVD), Mohammed Mohandis (PvdA) en Rens Raemakers (D66) brachten verschillende punten in met betrekking tot zelfregiecentra.

De focus moet de komende tijd liggen op het mogelijk maken van hulp die makkelijk toegankelijk is, bijvoorbeeld zelfregiecentra die helpen bij het herstelproces van mensen met psychische problemen, waar je een beroep kunt doen op ervaringsdeskundigen.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) wil met dit soort initiatieven een stevig, landelijk dekkend netwerk opbouwen maar om landelijke dekking te krijgen zul je ook moeten zoeken naar structurele financiering. Het bestaande aanbod kan nu samen ongeveer 5% van de doelgroep bedienen en als we naar een landelijk dekkend netwerk willen, dan zijn we er nog lang niet.

Zelfregiecentra kunnen ook een antwoord op de arbeidsmarktproblematiek bieden, omdat er ook ervaringsdeskundigen worden ingezet die vaak een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en die daar weer betrokken raken bij het arbeidsproces en dus eigenlijk vanuit een andere hoek de arbeidsmarkt weer betreden. Zelfregiecentra zijn dus zowel positief voor de mensen die er laagdrempelige hulp krijgen als voor de ervaringsdeskundigen zelf in hun eigen herstel.

Hoe wordt gezorgd dat er goed gebruik gemaakt wordt van bewezen innovaties en digitale mogelijkheden? Heeft de minister al plannen voor een digitale agenda? Tijdens een werkbezoek bij Kompassie in Den Haag hebben we bijvoorbeeld kennisgemaakt met de website www.mentaleagenda.nl. Dit kan nog veel breder uitgerold worden, hoe gaat de minister dit vormgeven?

Beluister hier het spreekmoment van Jacqueline van den Hil (VVD)

Reactie minister Conny Helder

“Eerder dit jaar sprak ik met Judith*. Judith kampte met een depressie en moest lang wachten op professionele hulp. Ze vertelde me dat ze op een gegeven moment nauwelijks meer buiten kwam, boodschappen doen alleen al was een weektaak en ze kwam vaak huilend thuis. Totdat ze bij de Vriendendiensten in Deventer terecht kwam. Bij dit zelfregiecentrum kon ze terecht voor een praatje, zonder verwijzing en zonder wachtlijst. Een cliëntgestuurde stichting die zich inzet voor mensen met een psychisch of psychisch-sociale kwetsbaarheid. In het centrum wordt gewerkt met ervaringsdeskundigen, onafhankelijk cliëntondersteuners en indien nodig wordt er ook nauw samengewerkt met huisartsen of met de GGZ. En ik zie gelukkig veel van dit soort mooie, laagdrempelige initiatieven in het land die we ook vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) verder willen stimuleren.

Een ander goed voorbeeld is de zelfregie- en herstelorganisatie Kompassie, hier in Den Haag waar een aantal Kamerleden op werkbezoek was. Ook deze laagdrempelige hulp in het sociale domein is belangrijk en kan eraan bijdragen dat de GGZ beschikbaar is en blijft voor mensen die dat nodig hebben. Het is ook illustratief voor de richting die we met elkaar ingeslagen zijn om de GGZ toegankelijker te maken en te houden voor de mensen die echt op deze zorg zijn aangewezen. (..)

Onderzoek van Trimbos geeft aan dat we breed moeten kijken. Het gaat over vernieuwing binnen de GGZ, buiten de GGZ en de samenhang daartussen. Het gaat om de toegankelijkheid verbeteren,  wachttijden verminderen in de GGZ. Maar dat vraagt ook om betere samenwerking binnen de regio en zorgen voor voldoende capaciteit. Het gaat niet alleen om samenwerking tussen zorgaanbieders, maar juist ook over de samenwerking over de domeinen heen, met de huisarts, het sociaal domein en de GGZ. (…)

Een aantal leden vroeg om de stand van zaken als het gaat een stevig landelijk dekkend netwerk van zelfregiecentra. Hoe gaan we nou zorgen dat mensen daar ook terecht kunnen komen. In het IZA is afgesproken dat alle mensen met een psychische hulpvraag in 2025 de weg kunnen vinden naar deze laagdrempelige steunpunten en ook naar de digitale lotgenotengroepen, ook wel e-communities genoemd in plaats van alleen maar aangewezen zijn op een verwijzing naar de GGZ.

Het kenmerk van zelfregiecentra is dat mensen zonder indicatie laagdrempelig terecht kunnen en dat ze worden bekostigd door de gemeente vanuit de Wmo. Voor het opzetten van nieuwe esteunpunten kunnen gemeenten ook een beroep doen op de transformatiemiddelen uit het IZA, deze kunnen ze via de verzekeraars aanvragen. Voor structurele financiering kunnen gemeenten structurele extra middelen benutten die vanuit het IZA voor gemeenten beschikbaar worden gesteld.”

Beluister hier de reactie van minister Conny Helder

De bewindspersonen hebben meerdere toezeggingen gedaan, waaronder:

 • Er volgt voor het zomerreces een brief waarin de minister terugkomt op motie Diertjens mbt steungroepen;
 • Voor einde van het jaar zal er een overzicht en routekaart komen over hoe tot landelijke dekking zelfregiecentra te komen (ambitie uit IZA);

Kijk het volledige debat terug

* Judith is een gefingeerde naam

Gezocht: vrijwilligers voor ondersteuning naasten GGZ

Kompassie biedt familie en naasten individuele steun door ervaringsdeskundige familiecoaches en lotgenotengroepen voor familie en naasten. Vanwege uitbreiding van werkzaamheden zijn wij op zoek naar twee nieuwe vrijwilligers: een Begeleider Lotgenotengroep naasten GGZ en een Familiecoach GGZ DenkTank.

Begeleider Lotgenotengroep naasten GGZ

Zet jij jouw GGZ-kennis en ervaring in om familie en naasten te helpen?

De vraag naar lotgenotengroepen is groot. Veel naasten ervaren steun door het delen van ervaringen en thema’s in een groep. Wij zoeken een vrijwilliger die het leuk vindt om een lotgenotengroep van 8 bijeenkomsten te begeleiden samen met een ervaringsdeskundige familiecoach. Juist voor een (oud) professional uit de GGZ of hulpverlening kan dit een aansprekende vrijwilligersfunctie zijn. Heb je ervaring of affiniteit met het begeleiden van groepen? Dan help je familie en naasten op een fijne manier op weg.

Lees de vacature

Familiecoach GGZ DenkTank

Ben jij het luisterend oor voor familie en naasten van mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel)?

Voor deze functie zijn we op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om op donderdagmiddagen als familiecoach aan te sluiten bij verschillende gesprekstafels (DenkTank) in de stad (vaste locaties). De DenkTank is een lotgenotengroep voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en hun naasten. De DenkTank is een initiatief van Middin, Voorall en Kompassie. Mensen met NAH en hun naasten leren zichzelf opnieuw (her)kennen en ontwikkelen. Als familiecoach ben jij er om mantelzorgers te ondersteunen vanuit een gelijkwaardige rol. Je doet dit samen met een andere ervaren familiecoach. Je bent betrokken bij het bedenken van thema’s en denkt mee met de organisatoren.

Lees de vacature

Landelijk dekkend netwerk zelfregiecentra vergt structurele financiering

Steeds meer mensen met psychische klachten weten in Nederland de weg te vinden naar een zelfregiecentrum of herstelorganisatie. Sinds 2016 is het aantal centra verdrievoudigd naar circa 120 waarmee jaarlijks ongeveer 80.000 mensen met een psychische kwetsbaarheid worden bereikt.

Bron: MIND

Deze laagdrempelige vormen van hulp en steun krijgen hoge waarderingen en dragen wetenschappelijk aangetoond bij aan herstel. In het Integraal Zorgakkoord staat dan ook terecht dat binnen vijf jaar een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregiecentra moet komen.

Maandag 17 april bezochten Tweede Kamerleden Van der Hil (VVD), Raemakers (D66) en Mohandis (PvdA) en de beleidsmedewerker van Lisa Westerveld (Groen Links) op uitnodiging van MIND het zelfregiecentrum Kompassie in Den Haag. MIND vraagt hen om in de komende Kamerdebatten te pleiten voor structurele financiering van de zelfregiecentra.

Werkbezoek laat zien hoe zelfregiecentra werken, lonen en waardering krijgen

Tijdens het werkbezoek zagen en hoorden de Kamerleden en beleidsmedewerkers dat zelfregie- en herstelcentra het hoogst worden gewaardeerd van alle vormen van ggz zorg en ondersteuning met een 7,7 (bron: Trimbos-instituut Panel Psychisch Gezien 2021). Het lotgenotencontact dat hier wordt geboden, draagt wetenschappelijk aangetoond bij aan herstel. En het loont: uit impactonderzoek blijkt dat minder zorggebruik, bijstandsuitkeringen, overlast in de wijk en ontlasting van mantelzorgers elke geïnvesteerd euro in lotgenotencontact €4,50 oplevert aan lagere maatschappelijke kosten.

Good practice Kompassie

De kracht van zelfregiecentrum Kompassie in Den Haag, opgericht in 1998, is dat de hulp en steun die zij bieden gratis, laagdrempelig, zonder afspraak en met ervaringsdeskundigen is. De 11.000 jaarlijkse contact met mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn gebaseerd op peer-to-peersupport en gelijkwaardigheid. De kracht zit in de bejegening, het teamwork en de tijd die voor iemand genomen wordt waardoor Kompassie een landingsplek is voor kwetsbare en soms moeilijk bereikbare doelgroepen. Belangrijke functie van het zelfregiecentrum is de herstelbevorderende ondersteuning zoals de wachttijdondersteuning. Deze is de afgelopen twee jaren verdriedubbeld: van 362 afspraken in 2020 naar 1053 in 2022. In 86% van de gevallen hielp de wachttijdondersteuning mensen hun situatie te verbeteren.

Belangrijk thema: structurele financiering

Het Integraal Zorgakkoord bevat de afspraak om binnen 5 jaar te komen tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregiecentra waar iedere inwoner, met name mensen met EPA, toegang tot heeft. Dit biedt echter nog geen garanties. De kosten vallen onder de WMO. In gemeenten gaat veel geld naar maatwerkvoorzieningen, terwijl de mogelijkheden voor zelfregie en herstel in de sociale basis de behoefte aan veel andere hulp en ondersteuning kan voorkomen. De bekostigingstitels zijn zeer divers en wisselen per gemeente. Elk jaar moet financiering door de zelfregie- en herstelorganisaties opnieuw worden aangevraagd, wat zeer tijdrovend is en veel onzekerheid geeft. MIND pleit bij de bezoekende Kamerleden voor geoormerkt WMO-budget voor zelfregiecentra en herstelorganisaties en meerjarencontracten. Op woensdag 19 april debatteert de Tweede Kamer over de ggz en suïcidepreventie.

Lees meer in het position paper van MIND over zelfregiecentra en herstelorganisaties.

Tweede Kamerleden op bezoek bij Kompassie

Steeds meer mensen met psychische klachten weten in Nederland de weg te vinden naar een zelfregiecentrum of herstelorganisatie. Sinds 2016 is het aantal centra verdrievoudigd naar circa 120 waarmee jaarlijks ongeveer 80.000 mensen met een psychische kwetsbaarheid worden bereikt.

Maandag 17 april bezochten Tweede Kamerleden Mohammed Mohandis (PvdA), Jacqueline van den Hil (VVD), Rens Raemakers (D66) en Yorinde Vijverberg, beleidsmedewerker van Lisa Westerveld (Groen Links), Kompassie.

We hebben gesproken over de waarde van peer-to-peersupport voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Kompassie werkt al 25 jaar succesvol met vrijwilligers met eigen ervaring en wil dit uitbreiden binnen het hele sociale domein in Den Haag.

Ook is er gesproken over financiële mogelijkheden om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans te bieden hun talenten in te zetten tijdens hun herstel. De inzet van hun eigen GGZ-ervaring (of als naaste) helpt niet alleen henzelf, maar ook de mensen die zij ondersteunen hun mentale gezondheid te versterken.

Het was een fijne en waardevolle eerste kennismaking!

Kompassie is een van de zelfregiecentra verspreid over het hele land. Deze centra zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel

Vrijwilliger aan het woord: Heije

Heije (39 jaar) werkt sinds 2021 als vrijwilliger bij Kompassie. Hij heeft een bachelor in de bedrijfskunde en een verslavingsachtergrond vanwege PTSS. In de toekomst wil hij misschien Psychologie studeren en richting een betaalde baan. Vrijwilliger Floor Wubbe interviewde hem over zijn ervaring bij Kompassie.

Wat doe je bij Kompassie?

Ik doe van alles bij Kompassie. Ik werk op het Steunpunt, geef voorlichtingen, voer kwartaal- en jaarcijfers in en sluit aan bij de Werktafel Centrum van het Haags Steun Systeem.

Wat brengt Kompassie jou?

Plezier en structuur. Het helpt mij met zelfontwikkeling en het adresseren en vasthouden van mijn innerlijke balans. Voor nu heb ik genoeg uitdagingen bij Kompassie maar in de (nabije) toekomst richt ik me op eventueel nog een extra studie (psychologie) of een betaalde baan.

Heb je veel aan je collega’s?

Enorm veel, ik kan mezelf zijn wat best uniek is voor een werkplek. Geen schaamte of schuld en er is vertrouwen. Praten is voor mij therapeutisch omdat ik het vroeger bijna nooit deed. Ook heb ik er nog wat goede vrienden gemaakt. Er heerst echt een gevoel dat we een team zijn en het samen oplossen. Het is totaal geen moeite om hulp te vragen (wat vroeger voor mij nogal een dingetje was).

Wat betekent Kompassie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de gemeente Den Haag?

Heel veel, Kompassie biedt onder andere praktische ondersteuning om te zorgen dat basisbehoeften als onderdak of financiën in orde komen of blijven, naar mijn idee de belangrijkste elementen van een gebalanceerd leven. Iemand helpen het leven weer enigszins in balans te krijgen is goud waard. Mijn indruk is dat de ondersteuning die wij geven veel betekent voor de bezoekers. Ik zie vaak dankbare bezoekers, ze vertellen hoe blij ze zijn met ons als vrijwilliger en hoe zij zich gezien en gehoord voelen. Ze zijn blij met het bestaan van Kompassie. Dit is een bewijs van de vaak grote betekenis van Kompassie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

“Kompassie betekent veel voor mij en mijn herstel”

Waar zie jij nog kansen?

Een potentiële kans is misschien een nog grotere uitbreiding van de Wachttijdondersteuning waar meer bezoekers langdurig een-op-eenbegeleiding krijgen in afwachting van een behandeling. Ik heb gemerkt dat hier steeds meer behoefte aan is. Daarnaast meer voorlichting geven om ‘mentaal gezonde’ mensen bewust te maken van psychische kwetsbaarheden. Met mensen met een psychische kwetsbaarheid moet je altijd voorzichtig zijn. Goede technieken en handvatten om mensen te benaderen en te helpen zijn belangrijk om zo goed mogelijke ondersteuning te kunnen bieden.

De afgelopen 2 jaar heb ik Kompassie hard zien groeien, ik hoop niet dat de persoonlijke touch van de vrijwilligers verloren gaat en dat het een te grote organisatie wordt. De kleinschaligheid is onze kracht denk ik.

Wil je nog wat kwijt?

Kompassie betekent veel voor mij en mijn herstel. Ik ben elke dag dankbaar dat ik met plezier naar Kompassie kan gaan om zo goed mogelijk mensen te ondersteunen en daarmee ook mijzelf.

Nieuwsbrief Kompassie | maart 2023

De nieuwsbrief voor onze netwerkpartners is weer verschenen!

Het is een enerverende en leuke tijd voor Kompassie. Er gebeurt veel. We genieten nog na van de feestelijke lancering van de Mentale Agenda, maar ook nu staan we niet stil. Zo staat onder andere de komende 4 jaar het Integraal Zorgakkoord (IZA) op de agenda, groeit de vraag naar onze individuele en groepsondersteuning en organiseren we een lunchwebinar speciaal voor professionals en vrijwilligers.

Lees meer hierover in onze nieuwsbrief, met dit keer de volgende onderwerpen:

 • Lunchwebinar ‘De kracht van vrijwilligers met eigen ervaring’
 • Mentale Agenda. Zelf aan de slag met je mentale gezondheid
 • Nazorg na GGZ-behandeling
 • Even voorstellen: Lidia
 • Vrijwilliger aan het woord: Heije
 • Doe het zelf bij Kompassie
 • Ken jij dé vrijwilliger voor de wachttijdondersteuning GGZ?
 • Lotgenotengroep uitgelicht: Peer support group mental health

Printversie (in pdf)

Te gast bij RTV Discus

Zaterdag 11 februari 2023 was Kompassie’s Sandra Menken te gast bij Zaterdag Live op RTV Discus. Een programma voor en door inwoners van de Haagse regio.

Tijdens de uitzending vertelde zij meer over de Mentale Agenda: de achtergrond, het doel en voor wie deze website is ontwikkeld.

Bekijk de hele uitzending

 

Kompassie lanceert website voor mentale gezondheid

Sinds donderdag 2 februari is Den Haag een nieuwe website op het gebied van mentale gezondheid rijker. In nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag en diverse partners lanceert Kompassie de website www.mentaleagenda.nl.

Wat is de Mentale Agenda?

Iedereen heeft weleens een periode waarin het even wat minder gaat. Vaak kom je daar zelf weer uit. Soms heb je daar hulp bij nodig. Dit kan professionele hulp zijn, maar je kunt ook zelf aan de slag met je mentale gezondheid.

Op www.mentaleagenda.nl vind je manieren die je verder kunnen helpen om je mentale gezondheid te versterken: activiteiten en evenementen in Den Haag en kijk-, lees- en luistertips op het gebied van mentale gezondheid. Met het aanbod kun je zelfstandig of in een groep aan de slag.

De Mentale Agenda is voor iedereen die:

 • meer wil weten over mentale gezondheid;
 • wil werken aan de mentale veerkracht;
 • wil weten wat je zelf kunt doen;
 • informatie zoekt over een bepaald onderwerp;
 • een naaste heeft met psychische problemen;
 • contact met lotgenoten zoekt;
 • professional is en aanbod voor cliënten zoekt;
 • of op de wachtlijst voor GGZ-hulp staat.

Meer weten over de mentale agenda of aanbod plaatsen?

Stuur een e-mail naar communicatie@kompassie.nl of bel 070 427 32 40 en vraag naar Sandra Menken of Merel van Aardenne.

Start Lotgenotengroep Naasten GGZ: hoe bepaal en bewaak je je eigen grenzen

Iedereen heeft wel eens een periode waarin het even minder gaat. Soms duurt deze periode langer. Soms spelen er grote problemen, of is er zelfs sprake van persoonlijkheidsproblematiek. Iemand voelt zich angstig, geremd of onzeker. Maar het kan ook zijn dat iemand somber en ongelukkig is en aan alles twijfelt. Als naaste kan dit een flinke impact/ effect hebben op je eigen leven.

Omgaan met iemand met wie het niet goed gaat, die mentale belasting of problemen ervaart kan ingewikkeld zijn en je uit balans brengen. Je krijgt te maken met gevoel van onmacht, eenzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel, schuldgevoel, schaamte en onbegrip vanuit je omgeving.

Wil je meer leren over het omgaan met jouw naaste? Hoe je je eigen grenzen kunt bepalen en bewaken? Meld je dan nu aan voor de Lotgenotengroep Naasten GGZ.

In 8 bijeenkomsten ga je in een kleine groep ontdekken wat dit voor jou betekent. Binnen de veiligheid van de groep, die begeleid wordt door een professional en een familie-ervaringsdeskundige, leer je van en met elkaar.  Door erkenning, herkenning en delen van ervaringen  zal  je binnen de groep steun ervaren en steeds meer leren regie over je leven te behouden naast het kunnen steunen van je naasten.

Meld je aan via mantelzorg@kompassie.nl

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond 19.00 – 20.30 uur.

Locatie: Stichting Kompassie, Laan 20, Den Haag.

Start: dinsdag 14 februari (overige data: 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5).

Eerst meer weten? Bel naar Kompassie (070) 427 32 40 en vraag naar Lidia da Graca of Esther van der Meer

Zelf aan de slag met regelzaken

Kompassie is het onafhankelijk steunpunt voor mentale gezondheid. Je kunt hier terecht voor praktische ondersteuning en een luisterend oor. Het steunpunt helpt je bij bij het ordenen van (financiële) administratie en bij regelzaken op het gebied van wonen, participatie, inkomen of een WMO-aanvraag.

Ik doe het zelf bij Kompassie

Op woensdag kun je van 14.30 uur tot 16.00 uur zelf aan de slag. Je kunt binnenlopen en gebruik maken van de computers voor je eigen regelzaken. Wil je even wegwijs op de computer? De baliemedewerker helpt je op weg.