Links

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Stationsplein 125, 3818 LE  Amersfoort.

MIND is dé koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de GGz. Gezamenlijk vertegenwoordigen we meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de GGz. We streven ernaar de positie van die kwetsbare mensen structureel te verbeteren. MIND is gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties.


MIND Korrelatie

Biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online. Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. We luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp.


Anoiksis

Gansstraat 67, 3582 EC Utrecht

Anoiksis is voor mensen die één of meerdere psychosen hebben gehad en/of die lijden aan het disfunctioneel perceptiesyndroom (voorheen bekend als Schizofrenie).


Angst Dwang en Fobie stichting

Hoofdstraat 122, 3972 LD Driebergen

ADF zet zich in voor mensen met angst- en dwangklachten. Ze verzorgen lotgenotencontact, geven cursussen, voorlichting en informatie en voeren onderzoek uit of laten dat doen.


Balans

Soestdijkseweg Zuid 217, 3721 AD Bilthoven

Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings en gedragsstoornissen, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Zij informeren en ondersteunen ouders, bevorderen onderling contact en behartigen de belangen van ouders en kind.


Caleidoscoop

Stationsstraat 79G, 3811 MH Amersfoort

Caleidoscoop is voor mensen met een dissociatieve stoornis zoals gedefinieerd in de DSM-IV. Dissociatie is een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen, herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk ‘niet oproepbaar’ zijn, of minder samenhang vertonen.


Depressie Vereniging

Stationsplein 125, 3818 LE  Amersfoort

De Depressie Vereniging biedt lotgenotencontact en behartigt de belangen van mensen die een depressie hebben (gehad) en verzamelt ervaringskennis op het gebied van depressie.


Indigo Preventie

Iedereen kan bij Indigo terecht voor (gratis) cursussen, voorlichting en Basis GGZ behandelingen. Zo wordt voorkomen dat problemen steeds erger worden. Indigo biedt ook gratis en anoniem online hulp aan voor angst, paniek, depressie en alcohol(verslaving) bij 50+.


Impuls & Woortblind

Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk

Impuls & Woortblind is er voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. Ervaringsdeskundigheid is onze kracht. Via de website delen we die kennis met je. Ook kun je met vragen terecht bij onze ervaringsdeskundige contactpersonen.


MIND Naasten Centraal

Stationsplein 125, 3818 LE  Amersfoort

MIND Naasten Centraal ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Naastbetrokkenen, buren, vrienden en collega’s kunnen ook bij hen terecht.


Landelijke Federatie Ongebonden Schilvoorzieningen (LFOS)

Maliebaan 71L, 3581 CG Utrecht

Vereniging van cliëntgestuurde projecten zoals maatjesprojecten, wegloophuizen,  cliëntenbelangenbureau’s, werkprojecten etc.


Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden (LSOVD) 

Sluispad 16, 8536 VG, Oostzee-Gietersbrug, 0900-5152244

LSOVD is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich al ruim 25 jaar actief inzet voor ouders en naastbetrokkenen van drugsverslaafden. Doel is belangenbehartiging en weerbaarheidvergroting door middel van zelfhulp.


Landelijke Stichting Zelfbeschadiging

Postbus 140, 3500 AC Utrecht

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging wil zelfbeschadiging als overlevingsstrategie erkend zien. De nadruk wordt gelegd op het inzichtelijk maken van de oorzaken en het stap voor stap werken aan controle en het vinden van alternatieven.


Nederlandse Hyperventilatie Stichting

Agamemnonstraat 25, 1076 LP Amsterdam

De Nederlandse Hyperventilatie Stichting biedt voorlichting en hulp aan mensen die lijden aan hyperventilatie en aanverwante angst- en paniekklachten.


Nederlandse Vereniging voor Autisme

Weltevreden 4C, 3731 AL De Bilt

De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn. Zij geven o.a. voorlichting en doen wetenschappelijk onderzoek.


Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa

Stationsweg 6B, 3862 CG Nijkerk

SABN is een landelijke organisatie voor mensen met een eetstoornis en hun naastbetrokkenen. De SABN geeft voorlichting over het ontstaan, het verloop en de behandelmogelijkheden van eetstoornissen zoals anorexia, boulimia en binge eating disorder.


Stichting Borderline

Postbus 1147, 3500 BC Utrecht

Cliëntenorganisatie behartigt de belangen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Zij verzorgen lotgenotencontact, geven advies en bieden schriftelijke en mondelinge informatie.


Stichting Landelijke Koepel Familieraden in de GGz

Postbus 12132, 3501 AC Utrecht

De SLKF is van mening dat familie een volwaardige gesprekpartner moet zijn bij de behandeling en/of begeleiding van de cliënt. Ook treden zij in contact met zorgverlenende instanties. Velen van hen zetten zich dan ook in voor individuele of collectieve belangenbehartiging via zitting in een familieraad.


Stichting Weerklank

Offenbachlaan 10, 2102 ZL Heemstede

Stichting Weerklank is een stichting voor en door mensen die stemmen horen en/of bijzondere psychische ervaringen, psychotische belevingen en buitenzintuiglijke ervaringen hebben (gehad).


Stichting ZieZo

Postbus 4078, 7200 BB Zutphen

Zelfhulporganisatie die werkt vanuit ervaringsdeskundigheid voor mensen met een eetstoornis en omgeving. Stichting Ziezo geeft objectieve informatie en cursussen over eetstoornissen en behartigt de belangen van mensen met een eetstoornis.


Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen

Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht

Sinds 1987 zet de vereniging zich in voor mensen met een manisch depressieve stoornis (MDS of bipolaire stoornis) en hun naastbetrokkenen. De vereniging is voor en door de ruim 3500 leden en werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers.


Ypsilon

Postbus 715, 3000 AS Rotterdam (tijdelijk adres)

Vereniging voor familie van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Actief op het gebied van zelfhulp, belangenbehartiging en voorlichting.


GGz startpagina

GGz startpagina met gerubriceerde links naar ander websites.


Per Saldo

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).


Nationale hulpgids

Vraag en aanbod website voor het vinden van zelfstandige hulpverleners.


Zorgwijzer

Informatie over bekende en minder bekende ziektes en aandoeningen, het basispakket van de zorgverzekering, het eigen risico, zorgtoeslag etc. Daarnaast het laatste nieuws omtrent het zorgverzekeringsstelsel en verzamelde klantbeoordelingen. In december ris het mogelijk de diverse zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken op basis van dekking, klanttevredenheid en premie.


CIZ

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De website geeft informatie over wat u moet doen om AWBZ zorg te kunnen krijgen.