Privacybeleid

Stichting Kompassie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kompassie verwerkt alleen persoonsgegevens die door bezoekers zélf aan ons zijn verstrekt. Indien u op inloopbasis een bezoek brengt aan Kompassie worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u vooraf een afspraak met ons maakt óf er volgende één of meerdere vervolgafspraken, worden de volgende persoonsgegevens genoteerd:

  • Achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Optioneel: emailadres

Dit doen wij opdat we u kunnen bellen of mailen indien een afspraak geen doorgang kan vinden of indien we u willen informeren over zaken die te maken hebben met de voortgang van uw ondersteuningsvraag.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Kompassie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Kompassie neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting Kompassie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

We hanteren onder andere de volgende bewaartermijnen:

Gegevens Bewaartermijn
Gegevens van vrijwilligers 2 jaar na vertrek vrijwilliger
Gegevens bezoekers Geen bewaring, tenzij noodzakelijk voor actuele ondersteuning.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kompassie verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Stichting Kompassie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies e.d.

Stichting Kompassie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting Kompassie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u zelf of naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Miranda Vogel, projectadviseur: m.vogel@kompassie.nl

Stichting Kompassie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te idnene bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Kompassie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende materialen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Miranda Vogel, projectadviseur: m.vogel@kompassie.nl